Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini

Izvor: EASO Foto: EASO
Brisel, 25. jun 2019. – Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO) objavila je godišnji izveštaj o stanju azila u Evropskoj uniji.
Cilj godišnjeg izveštaja o stanju azila u Evropskoj uniji je da pruži sveobuhvatan pregled sit…

Izvor: EASO Foto: EASO

Brisel, 25. jun 2019. – Evropska kancelarija za podršku azilu (EASO) objavila je godišnji izveštaj o stanju azila u Evropskoj uniji.

Cilj godišnjeg izveštaja o stanju azila u Evropskoj uniji je da pruži sveobuhvatan pregled situacije vezane za azilnu proceduru u EU (uključujući informacije o Norveškoj, Švajcarskoj, Lihtenštajnu i Islandu, u daljem tekstu EU+), kao i da opiše i analizira kretanje podnosilaca zahteva za međunarodnu zaštitu, glavne pomake u zakonodavstvu, sudskoj praksi i politikama na nivou EU kao i na nacionalnom nivou, kao i da izvesti o funkcionisanju Zajedničkog evropskog sistema azila (CEAS) u praksi.

EASo photo - Copy

Godišnji izveštaj EASO-a pokriva period od 1. januara do 31. decembra 2018. godine, ali takođe obihvata i najnovija relevantna dostignuća u godini u kojoj je napisan.

Statistički podaci o prvostepenim i drugostepenim odlukama u azilnoj proceduri

Tokom 2018. godine, podneto je ukupno 664.480 zahteva za međunarodnu zaštitu u zemljama EU+, što predstavlja smanjenje od 10% u broju zahteva koje se beleži već treću godinu zaredom. Približno 9% svih prijava uključilo je aplikante koji su ponovo podnosili zahtev za azil. Broj prijava podnetih u EU + sličan je broju podnetih zahteva u 2014. godini, kada je podneto 662.165 prijava. Važno je napomenuti da, iako je broj novih aplikacija bio stabilan tokom 2018. godine, relativna stabilnost na nivou EU + zapravo podrazumeva ozbiljne razlike na nivou država članica i na nivou zemalja porekla aplikanata. Pritisak migracija na spoljnim granicama EU je smanjen već treću godinu zaredom. Zabeležen je porast u broju otkrivanja migranata na ruti koja ide preko zapadnog Mediterana, što je približno jednako broju otkrivenih pokušaja prelazaka i na istočnoj mediteranskoj ruti (oko 57.000 migranata po ruti). Što se tiče zemalja porekla aplikanata, Sirija (13%), Avganistan i Irak (po 7%) bile su tri glavne zemlje porekla tražilaca međunarodne zaštite u EU +, zajedno čineći više od četvrtine svih podnosilaca zahteva za azil u 2018. godini (27% od ukupnog broja).

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-29T23:21:22+00:00) » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/.
MLA
" » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday July 1, 2019, https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday July 1, 2019 » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini., viewed 2023-01-29T23:21:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T23:21:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/
CHICAGO
" » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T23:21:22+00:00. https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/
IEEE
" » Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/. [Accessed: 2023-01-29T23:21:22+00:00]
rf:citation
» Godišnji izveštaj Evropske kancelarije za podršku azilu o stanju azila u EU u 2018. godini | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/07/01/godisnji-izvestaj-evropske-kancelarije-za-podrsku-azilu-o-stanju-azila-u-eu-u-2018-godini/ | 2023-01-29T23:21:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo