Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike

Priručnik “Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata” pripremljen je u sklopu projekta “Edukacija policijskih službenika multiplikatora u području prava na pristup sustavu azila i zaštiti temeljnih prava migranata” na temelju Ugovora Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog pravnog centra od 21. svibnja…

Priručnik “Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata” pripremljen je u sklopu projekta “Edukacija policijskih službenika multiplikatora u području prava na pristup sustavu azila i zaštiti temeljnih prava migranata” na temelju Ugovora Ministarstva unutarnjih poslova i Hrvatskog pravnog centra od 21. svibnja 2019. Projekt je financiran u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza, hitne pomoći, projekta “Jačanje aktivnosti granične kontrole na hrvatskom dijelu vanjske granice zbog povećanog migracijskog pritiska”, zbog provedbe aktivnosti iz podakcije 5. Sporazuma o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava između MUP-a i Europske komisije radi jačanja kapaciteta policijskih službenika nadležnih za nadzor državne granice i sprječavanje neregularnih migracija u području postupanja prema tražiteljima međunarodne zaštite.

2020. godine izrađeno je novo dopunjeno izdanje Priručnika koje je  obogaćeno novim radovima koji produbljenije obrađuju teme uključene u program radionica za policijske službenike održanih u rujnu 2020., ponajprije kroz prikaz najvažnije prakse Europskog suda za ljudska prava u odnosu na pristup sustavu azila i zaštitu prava migranata i izbjeglica (članak „Zaštita vanjske granice Europske unije i pristup sustavu azila u recentnoj praksi Europskog suda za ljudska prava“). U članku „Postupanje prema djeci bez pratnje: pravni i institucionalni okvir“ proširena je tema o zaštiti ranjivih skupina kroz prikaz postupanje prema djeci bez pratnje kao najranjivijoj skupini migranata kojoj je potrebna posebna i prilagođena zaštita. U radu na temu žrtava mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u sustavu azila dan je prikaz međunarodnih, europskih i nacionalnih standarda zaštite žrtava mučenja, s posebnim osvrtom na tražitelje međunarodne zaštite koji su žrtve takvog postupanja ili kažnjavanja (članak „Žrtve mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u sustavu azila“).

Dopunjeno izdanje Priručnika dostupano je na sljedećoj poveznici: Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata_dopunjeno izdanje 2020

This post was originally published on HPC.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HPC | Refugee Watch (2023-01-30T04:06:44+00:00) » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/.
MLA
" » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike." HPC | Refugee Watch - Monday November 16, 2020, https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/
HARVARD
HPC | Refugee Watch Monday November 16, 2020 » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike., viewed 2023-01-30T04:06:44+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/>
VANCOUVER
HPC | Refugee Watch - » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T04:06:44+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/
CHICAGO
" » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike." HPC | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T04:06:44+00:00. https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/
IEEE
" » Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike." HPC | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/. [Accessed: 2023-01-30T04:06:44+00:00]
rf:citation
» Pravo na pristup sustavu azila i zaštita temeljnih prava migranata – priručnik za policijske službenike | HPC | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/11/16/pravo-na-pristup-sustavu-azila-i-zastita-temeljnih-prava-migranata-prirucnik-za-policijske-sluzbenike/ | 2023-01-30T04:06:44+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo