Zahtev za azil nedostupan izbeglicama

Još od stupanja na snagu Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i donošenja Pravilnika o sadržini i izgledu obrasca zahteva za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zašti…

Još od stupanja na snagu Zakona o azilu i privremenoj zaštiti i donošenja Pravilnika o sadržini i izgledu obrasca zahteva za azil i sadržini i izgledu obrazaca isprava koje se izdaju tražiocu azila i licu kojem je odobren azil ili privremena zaštita, juna 2018. godine, obrazac zahteva za azil nije zvanično preveden na jezike tražilaca azila, niti javno dostupan.

Naime, sastavni deo Pravilnika je obrazac br. 1 zahteva za azil koji je sačinjen i objavljen jedino na srpskom jeziku. Iako Pravilnik navodi da se obrazac zahteva za azil može prevesti na druge jezike (maternji jezik tražilaca azila ili jezik koji razumeju), od danas zvaničan prevod tog formulara nije objavljen, na koji način su tražioci azila u Srbiji uskraćeni prava da sami popune i podnesu zahtev za azil, te pokrenu postupak azila.

U praksi se međutim dešava da tražioci azila smešteni u prihvatne centre i centre za azil, u pojedinim slučajevima dobiju od strane Komesarijata za izbeglice i migracije, odštampani obrazac zahteva za azil ali obično na engleskom jeziku, a retko na farsi ili arapskom. Međutim, tražioci koji ne govore ili ne razumeju ni jedan od tih jezika (npr. iz bivših francuskih kolonija Afrike), bivaju u potpunosti onemogućeni da samostalno pristupe postupku azila, popunjavajući obrazac zahteva za azil.

Prema navodima Komesarijata za izbeglice i migracije, takve prevedene obrazce je njima prosledila Kancelarija za azil Ministarstva unutrašnjih poslova koja je nadležna za odlučivanje o zahtevima za azil, te ostaje nejasno zbog čega takvi prevodi nisu i javno dostupni i objavljeni, na koji način bi se omogiućilo da tražioci azila lakše pristupe postupku azila.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2021-11-29T18:34:16+00:00) » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama. Retrieved from https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/.
MLA
" » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday February 10, 2021, https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday February 10, 2021 » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama., viewed 2021-11-29T18:34:16+00:00,<https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama. [Internet]. [Accessed 2021-11-29T18:34:16+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/
CHICAGO
" » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2021-11-29T18:34:16+00:00. https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/
IEEE
" » Zahtev za azil nedostupan izbeglicama." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/. [Accessed: 2021-11-29T18:34:16+00:00]
rf:citation
» Zahtev za azil nedostupan izbeglicama | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2021/02/10/zahtev-za-azil-nedostupan-izbeglicama/ | 2021-11-29T18:34:16+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo